คณาจารย์สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เข้าร่วมโครงการ "FAP Open House นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิตอล"
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์